Regulamin opisuje warunki oraz zasady korzystania ze strony internetowej oraz zakres świadczenia usług drogą elektroniczną.


 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Strona d a r m o t o . p l działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę d a r m o t o . p l , zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę d a r m o t o . p l , zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony d a r m o t o . p l , zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
   1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. DEFINICJE
  1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie d a r m o t o . p l umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą lub innymi Usługobiorcami.
  2. STRONA - Strona Internetowa dostępna pod adresem URL d a r m o t o . p l .
  3. REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony.
  4. USŁUGODAWCA – A R T - H O M E . N E T wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą , adres siedziby: ul. Ożarowska 79a/35,  NIP: xxx-xxx-xxx, REGON: xxx-xxx-xxx, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: k o n t a k t @ a r t - h o m e . n e t , tel. 5 0 0 4 0 0 1 3 8.
  5. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  6. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
  7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.
  8. TABLICA OGŁOSZEŃ - Usługa Elektroniczna pozwalająca na prowadzenie systemu ogłoszeń drobnych oraz na prezentację oferty lub informacji Usługobiorcy innym Usługobiorcom.
  9. KONTO - Usługa Elektroniczna pozwalająca na wprowadzaniu, edycji i prezentacji zbioru danych powiązanych z Usługobiorcą, który dokonał rejestracji na Stronie, obejmująca prezentację informacji o jego aktywności na Stronie, w tym informacji podawanych przez Usługobiorcę na Tablicy Ogłoszeń.
  10. REJESTRACJA - Usługa Elektroniczna polegająca na utworzeniu przez Usługobiorcę Konta, po podaniu danych niezbędnych do założenia Konta, akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności i aktywacji Konta przez Usługobiorcę.
  11. UŻYTKOWNIK - Usługobiorca, który dokonał Rejestracji i prowadzi Konto na Stronie.
  12. GOŚĆ - Usługobiorca, który nie dokonał Rejestracji i nie posiada Konta na Stronie ale korzysta z Tablicy Ogłoszeń przeglądając oferty lub profile Użytkowników, korzysta z Formularza Kontaktowego w celu uzyskania informacji od Użytkownika lub nawiązania bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem.
 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
   1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
   2. korzystanie z Newslettera,
   3. Prowadzenie systemu ogłoszeń drobnych,
   4. Prezentacja profil użytkownika innym użytkownikom,
   5. Wyświetlanie ogłoszeń użytkowników,
   6. Obsługa zapytań przez Formularz Kontaktowy,
   7. Prezentacja oferty lub informacji.
  2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
  3. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem strony korzystanie z dodatkowych, płatnych Usług Elektronicznych takich jak:
   1. Promocja ogłoszeń,
   2. Wyróżnienie ogłoszeń,
   3. Zwiększenie liczby zdjęć dodawanych do ogłoszenia,
   4. Subskrypcję planów emisyjnych,
   5. Nabycie pakietu punktów ułatwiających zapłatę za usługi określone rozdziale III pkt. 3 poz. 1,2,3,4 Regulaminu.
 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
   2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
   3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Tablicy Ogłoszeń zawierana jest na czas nieoznaczony.
   4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony.
  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. komputer z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. przeglądarka internetowa,
   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
   1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
   2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: k o n t a k t @ d a r m o t o . p l
   3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
   4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
  2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: k o n t a k t @ d a r m o t o . p l
   2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem d a r m o t o . p l korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością d a r m o t o . p l . Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony d a r m o t o . p l , bez zgody Usługodawcy.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony d a r m o t o . p l stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.