Nowe uprawnienia dają możliwości kontroli kierowców oraz ich pojazdów, w tym kontroli prędkości, stanu trzeźwości oraz stanu technicznego pojazdów oraz stanu zabezpieczenia przewożonych ładunków.


"Do zadań Żandarmerii Wojskowej będzie należało między innymi wykrywanie wykroczeń w ruchu drogowym. W ramach prowadzenia kontroli drogowych, zgodnie z art. 129 ust. 2 pkt 9 i 9a ustawy żołnierz Żandarmerii Wojskowej jest uprawniony do używania urządzeń kontrolno-pomiarowych, a także urządzeń rejestrujących. Żandarmeria Wojskowa nie posiada na wyposażeniu wideo-rejestratorów, niemniej jednak dysponuje laserowymi miernikami prędkości z możliwością rejestracji obrazu, które umożliwiają zarejestrowanie wykroczeń innych niż przekroczenie prędkości (możliwość nagrywania filmów z wykroczeń popełnionych przez pieszych uczestników ruchu, kierujących oraz pasażerów)."

"Określono także procedury wykonywania drogowej kontroli technicznej przez ŻW. W celu ujednolicenia tej procedury określono obszary podlegające drogowej kontroli technicznej oraz kryteria oceny usterek, a także sposób klasyfikacji w przypadku ujawnienia podczas kontroli wielu usterek o różnych kategoriach. Należy wskazać, iż drogowa kontrola techniczna jest elementem kontroli ruchu drogowego, która ma na celu wyeliminowanie z ruchu drogowego pojazdy stwarzające zagrożenie. Dodatkowo określono sposób przeprowadzania drogowej kontroli technicznej, mając na względzie to, że kontrola stanu technicznego może obejmować ocenę zabezpieczenia ładunku oraz może zostać przeprowadzona z użyciem przyrządu kontrolno-pomiarowego będącego w dyspozycji żołnierza prowadzącego kontrolę."

"Określono też warunki i tryb przekazywania informacji do ewidencji, o której mowa w art. 130 ust 1 ustawy w przypadku stwierdzenia naruszenia podlegającego wpisaniu do ewidencji. Sprawny przepływ informacji na temat kierujących pojazdami, którzy naruszają przepisy ruchu drogowego ma istotny wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Żandarmeria Wojskowa w ramach realizacji ustawowych zadań czuwa między innymi nad przestrzeganiem przepisów o ruchu drogowym. W przypadku ujawnienia naruszenia tych przepisów przez kierującego pojazdem informacja o tym naruszeniu Żandarmeria Wojskowa przekazuje do właściwego Komendanta jednostki organizacyjnej Policji."


Żandarmeria Wojskowa jest wyodrębnioną i wyspecjalizowaną służbą wchodzącą w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W Siłach Zbrojnych RP i wobec żołnierzy realizuje zadania przewidziane dla Policji. Żandarmeria Wojskowa działa na podstawie Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, która określa zakres działania i organizację oraz uprawnienia i obowiązki żołnierzy ŻW.


Źródło: https://legislacja.gov.pl/projekt/12335350/katalog/12696902#12696902

Discuss this article in the forums (0 replies).

Okazje - Pilne - Promocje